UP Board Solutions for Class 11 Samanya Hindi संस्कृत दिग्दर्शिका Chapter 4 हिमालयः

By | June 5, 2022

UP Board Solutions for Class 11 Samanya Hindi संस्कृत दिग्दर्शिका Chapter 4 हिमालयः

UP Board Solutions for Class 11 Samanya Hindi संस्कृत दिग्दर्शिका Chapter 4 हिमालयः

अवतरणों का ससन्दर्भ अनुवाद

UP Board Solutions for Class 11 Samanya Hindi संस्कृत दिग्दर्शिका Chapter 4 हिमालयः img-1
UP Board Solutions for Class 11 Samanya Hindi संस्कृत दिग्दर्शिका Chapter 4 हिमालयः img-2

(3) अस्योपत्यकासु ………………………प्रवर्तयति ।

UP Board Solutions for Class 11 Samanya Hindi संस्कृत दिग्दर्शिका Chapter 4 हिमालयः img-3

(4) अस्योपत्यकायां ……………………………..भ्रमणाय आकर्षन्ति ।
अस्योपत्यकायां ……………………….. अभिधीयते ।

UP Board Solutions for Class 11 Samanya Hindi संस्कृत दिग्दर्शिका Chapter 4 हिमालयः img-4

(5) अस्यैव कन्दरासु ……………………. पर्वतराजः इति।।
अस्यैव ……………………………………. स्वीकृतमस्ति।
अस्यैव कन्दरासु ……………………………… तीर्थस्थानानि सन्ति।

UP Board Solutions for Class 11 Samanya Hindi संस्कृत दिग्दर्शिका Chapter 4 हिमालयः img-5

We hope the UP Board Solutions for Class 11 Samanya Hindi संस्कृत दिग्दर्शिका Chapter 4 हिमालयः help you.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *