UP Board Solutions for Class 11 Samanya Hindi संस्कृत दिग्दर्शिका Chapter 6 लोभ: पापस्य करणम्

By | June 5, 2022

UP Board Solutions for Class 11 Samanya Hindi संस्कृत दिग्दर्शिका Chapter 6 लोभ: पापस्य करणम्

UP Board Solutions for Class 11 Samanya Hindi संस्कृत दिग्दर्शिका Chapter 6 लोभ: पापस्य करणम्

अवतरणों का सन्दर्भ अनुवाद

(1) एको …………………………. पश्यति ||
न संशयमनारुह्य …………………………. जीवति पश्यति ।।

UP Board Solutions for Class 11 Samanya Hindi संस्कृत दिग्दर्शिका Chapter 6 लोभ पापस्य करणम् img-1
UP Board Solutions for Class 11 Samanya Hindi संस्कृत दिग्दर्शिका Chapter 6 लोभ पापस्य करणम् img-2

(2) सः आह ……………………………….. लोकप्रवादो दुर्निवारः ।।
सः आह ……………………………… विश्वासभूमिः ।

व्याघ्र उवाच-शृणु रेपान्थ! …………………………. लोकप्रवादो दुर्निवारः |
व्याघ्र उवाच ……………………… दातुमिच्छामि ।

UP Board Solutions for Class 11 Samanya Hindi संस्कृत दिग्दर्शिका Chapter 6 लोभ पापस्य करणम् img-3

(3) मया च धर्मशास्त्राणि ……………………………….. पण्डितः ।।
मरुस्थल्यां यथा …………………………. पाण्डुनन्दन ||

मरुस्थल्यां यथा ……………………………… पण्डितः ।।
मातृवत् परदारेषु …………………….. पण्डितः ।।

UP Board Solutions for Class 11 Samanya Hindi संस्कृत दिग्दर्शिका Chapter 6 लोभ पापस्य करणम् img-4

(4) त्वं चातीव …………………………….. किमौषधैः ।।
दरिद्रान् भर …………………. किमौषधैः ||

UP Board Solutions for Class 11 Samanya Hindi संस्कृत दिग्दर्शिका Chapter 6 लोभ पापस्य करणम् img-5
UP Board Solutions for Class 11 Samanya Hindi संस्कृत दिग्दर्शिका Chapter 6 लोभ पापस्य करणम् img-6

We hope the UP Board Solutions for Class 11 Samanya Hindi संस्कृत दिग्दर्शिका Chapter 6 लोभ: पापस्य करणम् help you.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *